Spadek liczby urodzeń i znaczny wzrost zgonów, czyli Grajewo w liczbach

fotoobraz x 5.JPG

Początek roku to czas podsumowania minionego, 2020 roku. Był to kolejny okres, w którym liczba stałych mieszkańców Grajewa uległa zmniejszeniu. Tendencja ta utrzymuje się od lat. Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Grajewo na dzień 31.12.2020 r. na terenie Grajewa zameldowanych na pobyt stały było 20666 osób, co przełożyło się na gęstość zaludnienia 1091,71 osób na km2 . Główną przyczyną zmniejszającej się liczby mieszkańców jest migracja z terenu miasta.

Ponadto w 2020 roku 228 stałych mieszkańców Grajewa zameldowało się na pobyt czasowy poza miastem. Natomiast 226 osób spoza miasta zameldowało się na pobyt czasowy w Grajewie.

Spośród wszystkich zameldowanych w ubiegłym roku 52,11% ( 10770 osób) stanowią kobiety, a 47,89% (9896 osób) mężczyźni. W porównaniu do roku 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 269 osób – było 20935 zameldowanych w tym 10917 kobiet i 10018 mężczyzn. Stosunek ten utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie. Zmienia się natomiast struktura wiekowa mieszkańców. Zwiększa się procentowy udział osób w wieku produkcyjnym. Dzieci i młodzież do 18 roku życia stanowią 18,68%, dorośli w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat) stanowią 61,16 %, a dorośli w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) - 20,16%.

W 2020 roku w Grajewie odnotowano ujemny przyrost naturalny. Urodziło się 162, a zmarło 258 osób. W porównaniu z latami poprzednimi nie widać stałej tendencji w tym zakresie. Dane te dotyczą wyłącznie liczby urodzeń i zgonów osób zameldowanych na terenie Grajewa. W 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie 918 aktów stanu cywilnego w tym: 408 aktów urodzenia, 110 aktów małżeństwa i 400 aktów zgonów.

Aktualności

Powrót na początek strony