XX Sesja i Komisje Rady Miasta Grajewo

Ilustracja do artykułu Herb_Grajewa.jpg

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

3. Informacja na temat działań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.

5. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta - stan obecny i zamierzenia projektowe.

6. Informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, stan zasobu mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe.

7. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. w Grajewie.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2019 r.

9. Informacja na temat działalności w 2019 r.:

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”,

c) Klubu Seniora.

10. Informacja na temat realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 r.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Miastu w zakresie wspierania rodzin w 2019 r.

12. Ośrodki wsparcia dziennego pobytu. Informacja o zabezpieczeniu miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w mieście Grajewo.

13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” za 2019 r.

14. Informacja o działalności Żłobka Miejskiego z uwzględnieniem dotacji z Rządowego Programu „Maluch”.

15. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.

16. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

f) udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.

17. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie posiedzenia.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4. Informacja na temat działań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.

6. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta - stan obecny i zamierzenia projektowe.

7. Informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, stan zasobu mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019.

9. Informacja na temat realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 r.

10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” za 2019 r.

11. Informacja o działalności Żłobka Miejskiego z uwzględnieniem dotacji z Rządowego Programu „Maluch”.

12. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.

13. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

f) udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

17. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta Grajewo.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie XX Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

 mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony