Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. 11 listopada 12

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449, z 2023 r. poz. 108).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.
  z 2021 r. poz. 289, z 2023 r. poz. 1030);
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, poz. 619, poz. 1630, poz. 2141, poz. 2232, 2022 r. poz. 583, poz. 682);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie” w terminie do dnia 11 lipca 2023 r. do godz. 1530 na adres: Urząd Miasta Grajewo, 19 – 200 Grajewo, ul. Strażacka 6A (decyduje data wpływu do urzędu).
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Grajewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L119/1L127/2) informuje się kandydatów składających ofertę na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo z siedzibą w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6A, tel. 86 273 08 22, e-mail: sekretariat @um.grajewo.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem tel. 86 273 08 06, adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl, pisemnie na adres siedziby wskazany
w pkt 1 lub osobiście w siedzibie Administratora;

3) Dane osobowe Pani/Pana będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. "c" RODO, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii/prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców danych);

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy organu ogłaszającego konkurs na stanowisko dyrektora, członkowie komisji konkursowej przeprowadzającej postępowanie, osoby, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie Pani/Pana -zgody- inne podmioty lub osoby;

6) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres określony w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, a następnie zostaną usunięte;

8) W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przenoszenia danych;

9) Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odrzucenie oferty kandydata;

11) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

Grajewo, 23 czerwca 2023 r.

 

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony