Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Pilota Kazimierza Sztramko.

                

                                                                                  Grajewo dnia 2023.02.02.

 

 O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

Na podstawie  art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm.) oraz § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 

 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

 

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Pilota Kazimierza Sztramko:

 

 • nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2113/19, 2120/8 o łącznej powierzchni 0,1698 ha


cena wywoławcza – 200.000,00 zł + 23 % VAT (46.000,00 zł) = 246.000,00 zł wadium – 49.200,00 zł

 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Informacje o warunkach przetargu :

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej
  6 A w sali nr 29  w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 1000
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
 • w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firm,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.
 1. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić
  w formie pieniężnej na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta).

Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet

ceny nabycia nieruchomości.

 1. Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie

po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej  

w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się

Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli

przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

     10.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie

           może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do

           pełnych dziesiątek złotych.

      11.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo

           trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu

           najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.  

 

      Informacje dodatkowe.

 

 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo
  Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K.
  w Łomży
  , nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Powyższa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Osiedlu Jana Pawła II znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 6MN – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi dla ludności      z wykluczeniem działalności uciążliwej, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
 3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 
 4. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (Dz. U. z 2017 r., poz.2278). 
 5. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.
 7. Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
 8. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 9. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości, zamieszczając
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie na okres co najmniej 7 dni informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię
  i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości  i Planowania  Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 30 lub 31 telefon                 
( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej : www.grajewo.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.grajewo.pl.

 

Aktualności

Powrót na początek strony