XXXII Sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie stałych Komisji rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXII
Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat perspektyw rozwoju TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
6. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.
7. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach, októrych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2020 r.
10. Sprawozdanie z realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” oraz z funkcjonowania programu „Grajewskiej Karty Seniora” w 2020 r.
11. Informacja na temat realizacji polityki Miasta Grajewo względem osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 r.
12. Informacja na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo w 2020 r.".
13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” w 2020 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
b) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
f) ustalenia regulaminu korzystania z miejskich parków, skwerów, terenów zieleni urządzonych na terenie miasta Grajewo.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
17. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta Grajewo.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-RząsaOGŁOSZENIE


Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Grajewo.
4. Analiza wykonania budżetu miasta za I kwartał 2021 r.
5. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2021”.
6. Informacja na temat perspektyw rozwoju TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
8. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.
9. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2020 r.
11. Sprawozdanie z realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” oraz z funkcjonowania programu „Grajewskiej Karty Seniora” w 2020 r.
12. Informacja na temat realizacji polityki Miasta Grajewo względem osób starszych
i niepełnosprawnych w 2020 r.
13. Informacja na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo w 2020 r.".
14. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” w 2020 r.
15. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu
działania i składów osobowych;
b) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia
wniosku o dodatek mieszkaniowy;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
f) ustalenia regulaminu korzystania z miejskich parków, skwerów, terenów zieleni urządzonych
na terenie miasta Grajewo.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony