LXII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat kosztów i przebiegu „Dni Grajewa 2023”.
 5. Informacja na temat działalności Żłobka Miejskiego.
 6. Informacja na temat stanu przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po II kwartałach 2023 roku.
 8. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2023 roku – sytuacja finansowa miasta, realizacja zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych za 2022 rok
  i I półrocze 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Grajewo;
  2. przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo;
  3. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  4. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w mieście Grajewo;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 12. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX, LX oraz LXI Sesji Rady Miasta Grajewo.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie LXII Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

 

 OGŁOSZENIE

 

 Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania boisk sportowych w mieście Grajewo w 2022
 4. Informacja na temat kosztów i przebiegu „Dni Grajewa 2023”.
 5. Informacja na temat działalności Żłobka Miejskiego.
 6. Informacja na temat stanu przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po II kwartałach 2023 roku.
 8. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2023 roku – sytuacja finansowa miasta, realizacja
  zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych za 2022 rok
  i I półrocze 2023 roku.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz
   mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Grajewo;
  2. przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta
   Grajewo;
  3. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  4. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w mieście Grajewo;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony