XXIV PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY

XXIV  PODLASKI  TURNIEJ  WETERANÓW  W  TENISIE  STOŁOWYM
 KOBIET I MĘŻCZYZN

Grajewo – 29.10.2023 r.

                      


 1. CEL IMPREZY
  - promocja Miasta Grajewo;
  - wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn;
  - popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo i województwa podlaskiego .

  2. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.
Burmistrz Miasta Grajewo.                                                                                                                                         


 1. UCZESTNICTWO
  Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych :
  KOBIETY
  I - 35 lat i powyżej /urodzone w 1988 roku i starsze/

  MĘŻCZYŹNI
  I - kategoria 40-49 lat /urodzeni w latach 1983 – 1974/
  II   - kategoria 50- 59 lat /urodzeni w latach 1973 – 1964/
  III  - kategoria 60- 69 lat  /urodzeni w latach 1963 - 1954/

IV - kategoria 70 lat i  więcej

- kategoria OPEN prawo gry mają wszyscy chętni, również zawodniczki i zawodnicy kategorii młodzieżowych.

UWAGA: zawodniczka, zawodnik ma prawo gry tylko w jednej

z wyżej wymienionych kategorii.

VI - kategoria: gry deblowe. Pary deblowe mogą tworzyć się z zawodniczek i zawodników dowolnie z poszczególnych kategorii.

 

 1. TERMIN, miejsce, program:

XXIV Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym  odbędzie   się 29.10.2023 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2 z np. porządkiem :

– godz. 9.00- 9,45 - zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa

- godz.  9.45         – losowanie

- godz. 10.00        -  rozpoczęcie turnieju

- w przerwach między pojedynkami spotkania integracyjne przy kawie i  ciastku

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy  do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów . Obowiązują przepisy PZTS. Finał zamknięty z prawej strony tabel turniejowych a z lewej strony gry o wyłonienie miejsca III,IV,V,VI – miejsc nagradzanych.

 

 1. NAGRODY

          Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych             zawodnicy  otrzymają: statuetki i nagrody rzeczowe;

          za miejsca 4-6 statuetki; w grze deblowej za zajęcie miejsc 1-3 statuetki.


 1. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
  - 25.10.2023roku do godz. 15.30
  - zgłoszenia telefoniczne (86) 261- 11-34 wew.23

  8. SPRAWY FINANSOWE
  Wpisowe do turnieju wynosi 30,00- zł od zawodniczki/ka.

  9. SPRAWY RÓŻNE
  Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW oraz przedmioty pozostawione w pomieszczeniach obiektu.

Startujących obowiązuje strój sportowy

 

Informacje o turnieju pod telefonem:

792 437 235 lub (86) 261- 11- 34 wew.23

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/3            z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ul. Strażacka 2, tel. 86 261-11-34 mail; biuro@mosirgrajewo.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail iodo@ecrklex.pl ;   

3) dane osobowe uczestnika zawodów przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań organizatora  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c  oraz art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika zawodów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe uczestnika zawodów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Aktualności

Powrót na początek strony