Podpisanie umowy o dofinansowanie

podpisanie umowy fot.1.jpg

logotypy.png

Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo podpisał dziś umowę z Markiem Olbrysiem - Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego na zadanie „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo”. To kolejny projekt Miasta Grajewo, został wybrany do dofinansowania - przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu.


Kwota dofinansowania, które zostało przyznane dla naszego miasta wynosi 448 303,82 zł, a całkowita wartość projektu to 527 416,27 zł.


Cel projektu to zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarze Miasta Grajewo i przeciwdziałanie postępującej degradacji terenów zielonych.

Kształtowanie wielofunkcyjnej i spójnej zieleni miejskiej oraz ich zagospodarowanie w siedmiu lokalizacjach na terenie Miasta Grajewo tj. przy ul.: Legionistów, Rtm. Konopki, Książęcej i Pęzy, Pułaskiego, Dwornej, A. Mickiewicza, ks. J. Popiełuszki i dr T. Nowickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych.

Zaplanowano utworzenie m.in. lasu kieszonkowego, parku linearnego, parku miejskiego i łąk kwietnych. Wprowadzone zostaną nasadzenia, posadzone drzewa dojrzałe. Ww. nasadzenia przyczynią się do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem a także poprawią mikroklimat miejsc, jakość powietrza. Odpowiednio zaprojektowana zabudowa roślinna stworzy dodatkowe miejsca zacienione, które ograniczać będą nagrzewanie powierzchni i utratę wilgoci. Zamontowane również zostaną elementy dedykowane ptakom, ssakom i owadom oraz elementy małej architektury, a także tablice edukacyjne.

Aktualności

Powrót na początek strony