Grajewo w budowie - inwestycje 2021

IMG_0273.JPG

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 r. Prawie 16,5 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

W 2021 roku planowane są kontynuacje inwestycji z minionego, 2020 r. związanych m.in. z Parkiem Solidarności oraz takich, jak budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej (8 grudnia podpisano umowę. Wartość tej inwestycji to 135 tys. 403 zł, a prace mają zostać zakończone do końca maja przyszłego roku. Ponadto będzie również kontynuowana "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo" (całkowita wartość zamówienia 1 960 348,19 zł). Zostaną także wykonane inteligentne, aktywne przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2021 (150 tys. zł).

Na zadania inwestycyjne w 2021 r. planuje się wydatki w kwocie prawie 16,5 mln zł.

W tym roku do budżetu Miasta Grajewo została wpisana:

  • Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza (80 tys. zł),
  • Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa (50 tys. zł),
  • Budowa nawierzchni na os. Huta (50 tys. zł),
  • Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna (50 tys. zł),
  • Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa, 70 tys. zł),
  • Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS, planowane wydatki to 683 tys. 973 zł),
  • Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 -go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS, planowane wydatki to 7 mln 251 tys. 773 zł).

W planie wydatków jest także 1 mln. 175 tys. zł na budowę boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 (projekt: Strengthening cross border social connections). Warto tu dodać, że właśnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. Koszt opracowania tego projektu to 19 680 zł.

W 2021 r. Miasto Grajewo planuje również przeznaczyć 13 tys. zł na przebudowę rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B. Na budowę linii oświetleniowych: przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik) zabezpieczono 180 tys. zł oraz na osiedlu Jana Pawła II (tereny zielone) 100 tys. zł.

Wśród planowanych wydatków 170 tys. zł przeznaczone jest na budowę Otwartej Strefy Aktywności wraz z linią oświetleniową przy ul. Sportowej. Już powstaje dokumentacja drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.

Ponadto opracowywana jest także dokumentacja na zadanie pn.: „Budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”, w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Zakończyła się także procedura przetargowa dotycząca budowy ul. 11 Listopada w Grajewie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Prace zostaną przeprowadzone za prawie 1 mln 700 tys. zł. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, chodnika z kostki brukowej oraz wjazdów na posesję, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, budowę studni rewizyjnych, separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem oraz przykanalików zakończonych ulicznymi wpustami ściekowymi.

 

Przypominamy, że szczegółowe informacje o inwestycjach zrealizowanych od 2015 r. znajdą Państwo na Mapie Inwestycji w Grajewie pod adresem: www.inwestycje.grajewo.pl.

 

WNIOSKI ZŁOŻONE, CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE

W sierpniu ubiegłego roku złożono do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek pod nazwą „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie”. Projekt o wartości 8 mln 972 tys. zł obejmuje budowę nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej.

W październiku 2020 r. Miasto Grajewo złożyło kompletną propozycję projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. To szansa na zdobycie dofinansowania w wysokości 10 mln euro (ponad 40 mln zł), dzięki którym tereny Jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy zyskają na atrakcyjności. Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Decyzja w sprawie dofinansowania ma zapaść na przełomie marca i kwietnia tego roku.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Miasto złożyło też trzy wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Wnioski te opiewają na łączną kwotę ponad 14 mln zł i oparte są na dokumentacjach z pozwoleniami na budowę - mówił Burmistrz Dariusz Latarowski na grudniowym, wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Grajewo. Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w 17 ulicach oraz rozbudowy sieci wodociągowej w 10 ulicach. Drugi, z wniosków dotyczy inwestycji, która polega na modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Grajewie przy ulicach Piłsudskiego, Traugutta, Kilińskiego i Ełckiej. Trzeci - rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 4 ulicach na terenie Grajewa.

 

MIASTO GRAJEWO PLANUJE DOFINANSOWANIE

Jeśli mowa o inwestycjach, to nie sposób pominąć tematu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Miasto Grajewo w 2021 r. przewiduje wydatki rzędu 77 342 tys. zł. Wśród planowanych do realizacji, w ramach unijnego dofinansowania, jest m.in. wspomniana już "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED". Miasto zaplanowało także kontynuację projektu o nazwie "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń z Turynu".

Grajewo nieustannie stara się też wspierać rozwój oświaty, dlatego w planie budżetowym znalazły się także takie projekty jak "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego", czy "Program ERASMUS + p.n. Cultural Similarities and Diffrences Between European Countries" - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie.

Aktualności

Powrót na początek strony