XXVI Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej
Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.

 4. Analiza Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2020 roku.

 5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

 6. Informacja ma temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  za 2019 r.

 7. Analiza realizacji programów zdrowotnych w mieście Grajewo w 2019 r.

 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie na 2021 r.;

  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie posiedzenia.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXVI
Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy
Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania Uchwały nr XXI/175/20 Rady Miasta
   Grajewo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

  5. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
    oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2021 r.;

   2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

   3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

  7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  9. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta Grajewo.

  10. Sprawy różne.

  11. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony