Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Grajewo Na podstawie art. 7 pkt I i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W związku z art, 43 ust.I powołanej wyżej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) ustala się dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Grajewo - w związku ze świętem w dniu 26 grudnia 2020 roku przypadającym w sobotę.


§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 3. Informację o dniu wolnym należy umieścić na BIP Grajewo, stronie internetowej miasta Grajewo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aktualności

Powrót na początek strony